نابسامانی انباشت زباله انجیل سی بابل

نابسامانی انباشت زباله انجیل سی بابل

راه حل پاکسازی زباله منطقه جنگلی انجیل سی بابل از طریق ساخت کارخانه پسماند زباله قابل درمان است و مشکل زباله منطقه جنگلی انجیل سی باید از سوی دولت مورد توجه جدی قرار گیرد.امروزه زباله را طلای کثیف می‌نامند، این[ادامه خبر]