مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران مطرح کرد:

ضرروت توجه به دستاوردها و ظرفیت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی

ضرروت توجه به دستاوردها و ظرفیت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی

حسین زحمتکش: مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران با بیان اینکه کشاورزی به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، گفت: تامین درآمد، اشتغالزایی، تامین غذا، ایجاد بازار و ارزآوری از دیگر مراحل رشد[ادامه خبر]