استفاده بیش از حد سموم کشاورزی در مازندران؛

مبارزه بیولوژیک ، موثر و کم‌هزینه‌تر

مبارزه بیولوژیک ، موثر و کم‌هزینه‌تر

یکی از موضوعاتی که در کشت دوم برنج باید صورت بگیرد، استفاده از سموم فراوان برای از بین بردن کرم نسل سوم ساقه‌خوار است، سمومی که مدت ماندگاری فراوانی در گیاه برنج دارند و به نظر می رسد این امر[ادامه خبر]