ویدئو | گزارش سفر وزیر جهاد کشاورزی به مازندران

در سفر نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی به مازندران آخرین وضعیت اقتصاد کشاورزی استان در بازدید از ظرفیت ها و جلسه با تشکل های بخش کشاورزی بررسی شد.