ویدئو | ورشکستی بیمارستان های دولتی مازندران

اختصاص حرف آنلاین : دکتر غلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران می گوید که بیمارستان های دولتی ورشکسته هستند.