جشنواره شهید رجایی مازندران سطح عالی نداشت

حرف آنلاین: رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی مازندران گفت: در مجموع ارزيابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی این جشنواره، ۵۸ دستگاه اجرایی در استان ارزيابی شدند و هيچ دستگاهی در سطح عالی‌ نداشتيم، سطح خوب ۷ دستگاه، متوسط ۱۷ و ضعيف نيز ۳۴ دستگاه هستند

فرج الله فتح الله پور صبح  امروز در مراسم جشنواره شهيد رجايی مازندران اظهار کردر مردمی بودن، انقلابی بودن، فسادستيزی و سلامت اداری را از جمله شاخصه‌های دولت سيزدهم است و همه دستگاه‌ها و مديران اجرايي در اين راستا بايد گام بردارند.

وی افزود: تمركز مدير انقلابی بايد رفع مسائل اساسی باشد، اجتناب از فساد و تبعيض نيز باید در دستور کار باشد، شايسته سالاری در انتصاب نيروی انسانی، اجرای و ارزشيابی دوره آموزشی مديران و كاركنان، ارتقای سلامت اداری دستگاه‌ها، ارائه خدمت به شهروندان توانخواه، استقرار نظام توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز و غيره از جمله شاخص‌ها است.

فتح الله پور دولت الكترونيک و آسيب‌شناسی و بهبود عملكرد را از ديگر شاخص‌های مهم ذكر كرد و گفت: ميزان تحقق اهداف كمی برنامه‌های توسعه و سياست‌ها و مأموريت‌های مهم دولت از ديگر شاخص‌های ارزشيابی اختصاصی است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی مازندران تصريح كرد: شورای راهبری توسعه مديريت ب‌عنوان ستاد جشنواره شهيد رجایی استان فعاليت كرده است و دو دستگاهی كه بالاترين امتياز و رشد را داشته باشند، انتخاب می‌شوند، انتخاب دستگاه‌های برتر در سفر رئيس جمهوري و انتخاب دستگاه برتر براساس مقتضيات استانی از جمله معيارها بوده است.

تلاش دستگاه ها برای رشد 7.8درصدی

این مسئول با اشاره به برنامه رشد اقتصادی ۷.۸ درصدي در استان خواستار تلاش دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اين هدف شد و گفت: ميانگين امتيازات عمومی استان ۵۴۸ از هزار نمره و در حوزه اختصاصی ۸۳۲ نمره كسب كرده است.

وی یادآور شد: ۵۸ دستگاه اجرایی در استان ارزيابی شدند و هيچ دستگاهی سطح عالی‌ در جشنواره شهید رجایی مازندران نداشتيم، سطح خوب ۷ دستگاه، متوسط ۱۷ و ضعيف نيز ۳۴ دستگاه هستند.

فتح الله پور يادآور شد: در رنكينگ اختصاصی نيز ۳۱ دستگاه استان عالی، ۱۷ دستگاه خوب، چهار دستگاه متوسط و پنج دستگاه در رده ضعيف قرار گرفتند و در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی هيچ دستگاه عالی نداشتيم، ۲۲ دستگاه خوب، متوسط ۲۱ دستگاه و ۱۵ دستگاه در رنكينگ ضعيف قرار گرفتند.