برگزاری افتتاحیه رزمایش جهادگران فاطمی در مازندران

برگزاری افتتاحیه رزمایش جهادگران فاطمی در مازندران

برگزاری افتتاحیه رزمایش جهادگران فاطمی در مازندران