طی چهارماهه سالجاری؛

۱۷۸۴۰میلیارد ریال درآمدهای عمومی در استان مازندران وصول شد

حرف آنلاین : دبیر ستاد درآمد مازندران گفت: طی چهارماهه سالجاری 17840میلیارد ریال درآمدهای عمومی در استان مازندران وصول شد که نسبت به سال قبل از رشد 48.2 درصدی برخوردار بوده است.

سیداسماعیل هاشمی، دبیرستاد درآمد مازندران  اظهارداشت: عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم وغیرمستقیم) وسایردرآمدها طی چهارماهه سالجاری مبلغی حدود۱۷۸۴۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به چهار دوازدهم قانون بودجه سال ۱۴۰۱معادل ۶۹٫۷ درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴۸٫۲ درصد رشد رانشان میدهد.
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران اظهارداشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم درچهارماهه سالجاری به مبلغ ۱۶۴۲۶ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به چهاردوازدهم قانون بودجه سال ۱۴۰۱معادل ۷۳٫۶درصدتحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴۴٫۷ درصد رشد داشته است.

دبیرستاد درآمد استان مازندران اعلام نمود: طی چهارماهه سالجاری، مبلغ ۱۴۱۴ میلیارد ریال سایر درآمدها دراستان مازندران وصول شده است که نسبت به چهاردوازدهم قانون بودجه سال ۱۴۰۱معادل ۴۲٫۹ درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۵٫۳درصدی را نشان می دهد .