طی چهارماهه سالجاری؛

17840میلیارد ریال درآمدهای عمومی در استان مازندران وصول شد

حرف آنلاین : دبیر ستاد درآمد مازندران گفت: طی چهارماهه سالجاری 17840میلیارد ریال درآمدهای عمومی در استان مازندران وصول شد که نسبت به سال قبل از رشد 48.2 درصدی برخوردار بوده است.

سیداسماعیل هاشمی، دبیرستاد درآمد مازندران  اظهارداشت: عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم وغیرمستقیم) وسایردرآمدها طی چهارماهه سالجاری مبلغی حدود17840 میلیارد ریال بوده که نسبت به چهار دوازدهم قانون بودجه سال 1401معادل 69.7 درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 48.2 درصد رشد رانشان میدهد.
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران اظهارداشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم درچهارماهه سالجاری به مبلغ 16426 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به چهاردوازدهم قانون بودجه سال 1401معادل 73.6درصدتحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 44.7 درصد رشد داشته است.

دبیرستاد درآمد استان مازندران اعلام نمود: طی چهارماهه سالجاری، مبلغ 1414 میلیارد ریال سایر درآمدها دراستان مازندران وصول شده است که نسبت به چهاردوازدهم قانون بودجه سال 1401معادل 42.9 درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 105.3درصدی را نشان می دهد .