ویدئو | برای استاد حسین برجسته یکی از پیشگامان تولیدات ادوات کشاورزی کشور

استاد حسین برجسته یکی از پیشگامان تولیدات ادوات کشاورزی کشور بود که عمر خود را وقف طراحی، ساخت و تولید لوازم و ادوات کرد. این مخترع روستازاده قایمشهری در سن 79سالگی بخاطر ایست قلبی جان به‌جانان تسلیم نمود. روحش شاد و یادش گرامی و سبز باد