مهرداد خزائی پول سرپرست منابع طبیعی مازندران – منطقه نوشهر شد

مهرداد خزائی پول به عنوان سرپرست منابع طبیعی مازندران – منطقه نوشهر منصوب و جایگزین مسعود ملکی شد.

به گزارش حرف آنلاین، مهرداد خزایی پول دکترای مرتع در حالی سرپرست منابع طبیعی مازندران – منطقه نوشهر شده که مسعود ملکی پیش از وی این مسئولیت را در خرداد امسال پذیرفته بود.

خزایی پول سرپرست جدید منابع طبیعی مازندران – منطقه نوشهر 20 سال در واحدهای این نهاد فعالیت داشته و ناظر عالی مطالعات اقتصادی نیز بوده است.

سرپرست جدید منابع طبیعی مازندران – منطقه نوشهر در سخنان مراسم معارفه، مدیریت پایدار جنگل را در انجام وظایف این سازمان مهم قلمداد کرد.