ضرورت ترویج فرهنگ بومی محلی در مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با توجه به نقش مدارس در ترویج فرهنگ بومی محلی گفت: ترویج و حفظ فرهنگ بومی محلی در مدارس منجر به شادابی دانش آموزان می شود.سید علی قاسمی در جشنواره ترویج فرهنگ بومی محلی که در مدرسه شهید آهنگری شهرستان نکا که به منظور معرفی صنایع غذایی و تشویق خانواده […]

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با توجه به نقش مدارس در ترویج فرهنگ بومی محلی گفت: ترویج و حفظ فرهنگ بومی محلی در مدارس منجر به شادابی دانش آموزان می شود.سید علی قاسمی در جشنواره ترویج فرهنگ بومی محلی که در مدرسه شهید آهنگری شهرستان نکا که به منظور معرفی صنایع غذایی و تشویق خانواده ها به تهیه غذاهای سلام و مناسب و ترویج استفاده از غذاهای بومی محلی برگزار شد اظهار داشت: اگر ما خودمان را دوست داریم باید استان و فرهنگ بومی محلی استان خود را دوست داشته باشیم.وی با بیان اینکه فرهنگ استان در معرض آسیب قرار دارد، تصریح کرد: با حفظ فرهنگ بومی باید به روستا، شهر و استان خود عشق بورزیم تا استان ما جاویدان و پایدار بماند.