اجرای سرود سلام فرمانده با نوای ابوذر روحی در سرخرود

اجرای سرود سلام فرمانده با نوای ابوذر روحی مداح و سراینده شعر و با حضور متولدین دهه هشتاد و نودی در سالم حجاب سرخ رود برگزار شد.