آیا فعالیت‌های خیرین و نیکوکاری در فرزندآوری تاثیر دارد؟

مازندران در حوزه افزایش جمعیت در وضعیت مناسبی قرار ندارد، با وجود مشوق های قانونی دولت برای فرزندآوری، به نظر مدیر بنیاد ملی خانواده در مازندران، فعالیت های خیرین و نیکوکاران می تواند تاثیر بسزایی در افزایش جمعیت داشته باشد.