حرف آنلاین: صحبت از کالای ایرانی که به میان میاید، سریع ذهن ها به سمت کیفیت آن می رود.سوالهای فراوانی در ذهن شکل می گیردوهست، برای نمونه ، آیا بدرد می خورد؟ ، خراب نمی شود.کیفیت نداردو… فروشنده ها برای اینکه کالاهایی که درقفسه دکانشان دارند ، وبراینکه زود به فروش برسانند ، تعریف وتمجید ازکالاهای خارجی می کنند وتااین لحظه بوده و تو سرکالای ایرانی می زنند.به گونه ای صحبت می زنند که ناامید ،ازکالای ایرانی هستند. تازگی های برای قفل منزل به یکی ازفروشگاهها رفتم وازفروشنده بدون اینکه نام کشوری راببرم ،قفل درخواست کردم، فروشنده دو قفل را جلویم گذاشت و گفت که این چینیه، سه هزارتومان وآن یکی ایرانیه هفت هزارتومان است، لحظه  ای ماندم که چه بگویم  ؟ به فروشنده گفتم که چراایرانی گران ترازچینی ؟، اشاره داشت ،چون محکمتروبهتر ازچینی است. خوشحال شدم ازاین حرف فروشنده و آنچه تو ذهنم سریع نقش بسته بود،اینکه ، چرااین کالا گران ترازچینی؟ ازسوی  دختر خانواده ای را می شناسم  که از پدرومادرش خواسته، برای عروسیش تمام جهیزه اش کالای ایرانی خرید کنند ، وظاهر خانواده تضمینی درخرید کالای ایرانی به او نداده اند ، چراکه گفتند ، ضمانتی درماندگاری کالای ایرانی نیست ، بهش گفته اند، خارجی بخر خیال همه را راحت کن؟ وجالب اینکه دختر اصرار بر خرید کالای ایرانی دارد.

این ماجراهها نشان می دهد که  چه درگذشته وحال اتفاق افتاده  وبی دلیل نیست که اقتصاد کشورما به این روز افتاده است. همان پدری که می گوید کالای خارجی بخر، خیال همه را راحت کن ، آیا این را می پندارد ، چرا دوفرزندو(فرزندان) تحصیلکرده اش درخانه بیکارهستند واومحکم ایستاده ،تایک کار دولتی بگیرند واستخدام بشوند، آیااندیشیده؟وقتی حمایتی ازهم وطنش نمی کند وبعد قراراست ازاو حمایت بشود؟ واین موضوع موجب هزاران گلایه وناله می شود،درصورتیکه با  رفتارصحیح می توان مشکلی ازمشکلا ت را حل کرد. خریدن کالای ایرانی رفتارصحیح ومنطقی است که می توانیم با یک هم وطنمون داشته باشیم ،یعنی پذیرابودن ، واعتماد داشتن به کالای ایرانی.خرید کالای ایرانی حمایت ازتولید کنند گان ایرانی است ،درواقع این حمایت به سود هم تولید کنندگان ایرانی است وهم به سودخریداران، سود تولید کنده اینکه بهره مالی می برد، کارخانه اش تعطیل نمی شود، رونق حسابی می گیرد، وسود مااینکه اشتغالی برای فرزندان این مرز وبوم ایجاد می شود، خیراین دنیا وآخر ثواب ما می شود، وهم اینکه ومهم ترازهمه یک فعالیت خود جوش فرهنگی، اجتماعی انجام داده ایم.این درلایه درونی اجتماعی روی می دهد.این ها را اشاره داشته ایم ،که بگوییم  وقتی  خرید کالای ایرانی رونق بگیرد، بسیاری ازفضاهها  بسته ،گشوده خواهد شد، برای نمونه وقتی کالای ایرانی خریداری نمی شود ومی ماند ، چگونه کارخانه تولیده کننده آگاه شود که کالا دردست مشتری دارای این میزان کیفیت است ، تانهایت برای آن راه حل وازدانش جدیدی استفاده بکند، روبه توسعه باشد. استحکام کالا ، هرنوع کالایی، درپیوند با ذائقه مخاطب است ، وقتی این فضا بسته باشد ، چه می توان کرد؟ هیچی ایرانی است، ای بابا ایرانیه، دوروز دیگر خراب است ، ولش کن خارجی بخریم خیالمان راحت. چنین سخنانی فرهنگ وبنیان اقتصاد مقاومتی را رشد نمی دهد.شتاب نمی دهد، بلکه روبه عقب می برد ونتیجه اینکه سرمایه می خوابد واقتصاد این چنینی به بار میاورد.

برای بنیان اقتصاد مقاومتی ، فضاسازی محیطی واجتماعی و رسانه ای ،موضوع را محکم تر خواهد کرد. منظورم تبلیغ صرف کالا نیست ، منظورم این است ، فضای جدیدو مناسب برای ورود ورونق کالای ایرانی است.(همت درحوزه فرهنگی می خواهد) فضایی که هم اکنون در جریان است ، بایستی دوری کرد،  اگرنگاهی به محیط و تبلیغات محیطی داشته باشیم به این دست خواهیم یافت که آیا درفضای موجود هستیم یا خیر، مصداق تر بگویم ، وقتی کارخانه ایرانی کالایی تولید کند وبه بازار بیاید، اول اینکه هم وطنی نداند این ایرانی است وکجای باید آن را بخرد،ودوم وقتی با تبلیغات واژههای خارجی برروی اجناس ودرو دیوارشهرو خیابان است ، چه تصمیمی می تواند بگیرد؟آیا اشکال دارد، بارسم الخط وشکل فارسی بر روی کالا بنویسیم، ساخت ایران ،نه مد فلان کشور.همین تعین واژهها ، تاثیر درفضای ایرانی وخرید کالا گذاشته است.شما نگاه کنید به معماری داخل خیابانها وکوچه ها، فضاههای که  معماری اسلامی ایرانی  را ندارند .بنابراین  دراجرای اقتصاد مقاومتی برداشتن موانع ، معضلات ومشکلات فرهنگی که به چشم نمی آید حیاتی است.این نیست کسانی بیایند زحمت وتلاش کنند وکسانی دیگربارفتاری وگفتاری فضای نامطلوبی را ایجاد کنند.وفعالیت تولیدی به  رشدی مطلو ب نرسد.مثال ها دراین باره زیاد است که به وقتش خواهیم گفت.اما سخن مااین است که در چند سال اخیر مقام معظم رهبری ازپیوست فرهنگی گفته است(سرانجامش چه شده؟؟؟؟) ، ازاقتصادمقاومتی که به آن اشاره داشته ایم ، نگارنده داعیه پیوست فرهنگی درحوزه اقتصاد مقاومتی را دارد که دراین نوشته کوتاه شرح مختصرش را آورده ایم.

سید مرتضی حسینی نیا