1396052515393065611667224
مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به برگزاری جشنواره طبخ و عرضه آبزیان از ۲۰ آبان ماه در پارک نوشیروانی شهرستان بابل ، اظهار داشت : با توجه به بررسی های انجام شده مصرف سرانه ماهی در ایران بین ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم می باشد که این رقم در مقایسه با استاندارهای جهانی فاصله زیادی دارد و در استان مازندران میزان مصرف ۱۳/۸کیلو گرم می باشد بنابراین با توجه به اهمیت ماهی و آبزیان در سلامت غذایی خانواده ها شیلات در جهت افزایش سرانه مصرف ماهی در سبدغذایی خانواره اقدام به برگزاری جشنواره های طبخ ماهی دراستان به میزبانی شهرستان بابل نموده است که ترویج فرهنگ آبزی مصرفی وبالابردن بردن سرانه مصرف آبزیان هدف اصلی این جشنواره است.
به گزارش حرف، ولی اله محمدزاده درادامه بااشاره به اینکه دراین جشنواره انواع آبزیان پرورشی و دریایی و نیزسایر محصولات شیلاتی با تنوع و قیمت تقریبا پاﺋین تر عرضه خواهد شد افزود: این جشنواره به مدت ۵روز درمحل پارک نوشیروانی برگزارخواهدشد که درروز آخر جشنواره (۲۴ آبانماه) مسابقه طبخ ماهی راخواهیم داشت که در پنج محور: بهترین تزﺋینات،کیفیت وطمع غذا ،سهولت طبخ،حفظ ارزش غذایی ماهی ،باصرفه بودن برگزار که از سه نفرنفرات برتردرهرمحور بااهدای لوح وجواﺋز تجلیل خواهدشد.
مدیرکل شیلات مازندران درادامه بابل را قطب پرورش ماهی دراستان است اظهارکرد: ۱۴ درصد آبزیان پرورشی و ۱۰ درصد مجموع آبزیان استان دربابل تولید می شود و درواقع بابل قطب پرورش ماهی و ترمینال صادراتی آبزیان می باشد واین جشنواره فرصت خوبی برای فرهنگ سازی آبزیان می باشد که از همه ادارات شهرستانی انتظار است با همگرایی وهمدلی هرچه بیشتر بتوانیم جشنواره خوبی برای مردم شریف شهرستان برگزارنماﺋیم.