موتورسواری بدون گواهینامه و بیمه / بی نظمی در شهر و گریز از قانون

شهرهایی پر از هیاهو، صداهایی بلند و گوشخراش و آواهایی که همیشه ذهن را پر از آشوب می کند ، گویی صدای ویراژ موتورسیکلت ها پژواک هایی است که باید همیشه شنیده شود، صدایی که همه را کلافه، شهر را بی نظم و از طرفی گریز از قانون از سوی موتورسواران را با خود یدک می کشد.

🔸سروان مرتضی ابراهیمی؛ کارشناس عالی تصادفات و امور فنی

عبور از چراغ قرمز، گذر از خیابان یک طرفه، ویراژ در پیاده رو، حضور پرسرعت در بزرگراه ها و هر نوع بی قانونی که در شهرها مشاهده می شود، یک طرف آن به موتورسیکلت سواران برمیگردد.

خیابان های شلوغ شهرها زمانی برای فکر کردن به عابران پیاده و خودروها نمی دهد اما دقیقا وقتی که غرق در افکار خود برای گذشتن از چراغ سبز هستیم به یکباره موتورسیکلتی با سرعتی همچون باد چنان از کنار عابران عبور می کند که چند ثانیه فرد را دچار شوک می کند.

از هر نوع بی قانونی که از موتورسیکلت ها بگوییم مهمترین آنها استفاده نکردن از بیمه نامه و گواهینامه رانندگی است.

دو موضوع بسیار حیاتی و قانونی که شاید بخشی از آن به جان خود موتورسواران هم بستگی دارد زیرا براساس آمارهای موجود حدود ۳۵ درصد از تصادفات فوتی سهم موتورسواران است.

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به عنوان یکی از ضروریات زندگی همه مردم به ویژه موتورسواران، رانندگان خودرو و عابران پیاده است اما زمانی که این قوانین از سوی افراد مختلف نادیده گرفته شود به نوعی آشوب شهر را فرا خواهد گرفت و زندگی برای همه سخت تر می شود ، زیرا با افزایش آمار تصادفات، مرگ و میر و مجروحیت، شادی از خانه ها پر خواهد کشید .

داشتن گواهینامه به عنوان یک اصل مهم در راستای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به شمار می رود اما برخی از رانندگان و موتورسواران تمایلی به داشتن گواهینامه و بیمه نامه ندارند این در حالی است که خطراتی که پس از هر نوع حادثه ای برای این افراد رخ خواهد داد، تاوان آن بسیار سنگین تر از اقدام برای داشتن مدارک است.

وجود حدود ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور نشان می دهد که بسیاری از این موتورسواران برای امرار معاش و تامین معیشت خود به خرید موتورسیکلت اقدام می کنند اما به دلیل عدم رعایت قانون از سوی برخی افراد موتورسوار، اکنون همه این قشر از دید مردم قانون گریز هستند .

هم چنین از آنجا که موتورسیکلت به عنوان یک وسیله سبک و تندرو و حتی وسیله ای برای کسب درآمد بسیار مورد استقبال جوانان قرار دارد، استفاده از آن در جامعه روند افزایشی دارد و برخی از جوانان برای تفریح و سرگرمی تمایل به خرید آن دارند.

براساس آمارهای موجود به طور میانگین بیش از ۳۵ درصد حوادث و تصادفات فوتی مربوط به موتورسواران می باشد که باید با قانونمند کردن موتورسواران و اقدامات فرهنگی مناسب ، راهکارهایی برای کاهش تصادفات این قشر از کاربران ترافیک ارائه داد.