عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران شد

عبدالله مهاجر دارابی از استان مازندران موفق به کسب کرسی در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران شد.

الهام حسین زاده : انتخابات هیات رئیسه دور دهم اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و عبدالله مهاجر دارابی از استان مازندران موفق به کسب کرسی در اتاق ایران به عنوان خزانه‌دار شد.

مهاجر به عنوان یکی از بازرگانان فعال استان مازندران دو دوره ریاست اتاق مازندران را برعهده داشت و در این دوره مسولیت نایب رئیس اتاق بازرگانی مازندران شده بود.

در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی برگزیده شد.

همچنین محمدرضا بهرامن، پیام باقری، صمد حسن‌زاده، و قدیر قیافه، به عنوان چهار نایب‌رئیس و عبدالله مهاجر و کیوان کاشفی به عنوان خزانه‌دار و منشی هیات رئیسه اتاق ایران انتخاب شدند.

پیام باقری، محمدرضا بهرامن و قدیر قیافه، نامزدهای مورد حمایت نمایندگان بخش‌خصوصی پایتخت بودند که هر سه به ترکیب هیات رئیسه اتاق ایران راه‌یافتند.