توزیع 7000 تریکوکارت زنبور تریکوگراما در چالوس

مدیر جهاد کشاورزی چالوس از آغاز توزیع هفت هزار تریکوکارت زنبور تریکوگراما در اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.  یزدانقلی خزایی پول با اشاره به شروع مبارزه با نسل دوم آفت کرم ساقه خوار برنج در مرحله اول در اراضی شالیزاری شهرستان چالوس، گفت: توزیع هفت هزار تریکوکارت تریکوگراما در 100 هکتار از شالیزارهای این […]

مدیر جهاد کشاورزی چالوس از آغاز توزیع هفت هزار تریکوکارت زنبور تریکوگراما در اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

 یزدانقلی خزایی پول با اشاره به شروع مبارزه با نسل دوم آفت کرم ساقه خوار برنج در مرحله اول در اراضی شالیزاری شهرستان چالوس، گفت: توزیع هفت هزار تریکوکارت تریکوگراما در 100 هکتار از شالیزارهای این شهرستان آغازشده است.

وی بیان کرد: زنبور تریکوگراما یکی از حشرات پارازیت تخم آفت ساقه خوار برنج است که زمان رهاسازی آن برای مبارزه علیه نسل دوم زمانی است که آمار بیولوژی آفت به‌صورت 40% شفیره و 15% پوسته باشد که در این زمان نسبت به رهاسازی تریکوکارت که حاوی تخم زنبور تریکوگراما است، اقدام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس تصریح کرد: مبارزه بیولوژیک به‌عنوان بخشی از مبارزه تلفیقی از راه‌های کاهش مصرف سموم کشاورزی و تولید محصولات سالم و ارگانیک با کرم ساقه خوار برنج در زمین‌های شالیزاری است که طی سه مرحله علیه نسل دوم این آفت انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: برای افزایش دانش کشاورزان و آگاهی از نحوه استفاده بهینه از کود، سم و نحوه مبارزه بیولوژیک در شالیزارها، تاکنون برای 100 نفر روز دوره آموزشی برگزار شد.