روزگاری نه چندان دور، حصیربافی در روستاهای مازندران پیشه ای خانگی و عادی بود و در تمام خانه ها رواج داشت، اما امروز کمتر خانه ای بوی حصیر و ساز و برگش را می دهد و کمتر کسی دست بر تار و پود حصیر می بندد. تصاویر «سارا خاتون باباجانزاده» که او را در روستا به‌نام «جیران خاتون» یا «جیرون خاتون» می شناسند و در حرفه حصیربافی مشغول است را نشان می دهد.عکس: احسان فضلی اصانلو

n3642736-6573035 n3642736-6573036 n3642736-6573037 n3642736-6573038 n3642736-6573039 n3642736-6573040 n3642736-6573041 n3642736-6573042 n3642736-6573043 n3642736-6573044 n3642736-6573045 n3642736-6573046 n3642736-6573048 n3642736-6573049 n3642736-6573050 n3642736-6573051