بازدید مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی مازندران از پروژهای روستایی بابلکنار

حرف آنلاین : آسمانی مقدم مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی مازندران از پروژه های منظومه روستایی دربخشهای زیرساختی کالبدی و پروژه های اقتصادی معیشتی(مشاغل خانگی) درقالب پروژه های پیشران طرح منظومه بابلکنار، پروژه درحال ساخت باغ پرندگان درروستای بالا گنج افروز،کارگاه تولید لوازم چوبی سنتی درروستای گونه کلا،کارگاه تولید لباس بومی درروستای طلوت ازتوابع بخش بابلکنار بازدید نمود.

  بازدید از پروژه درحال ساخت گردشگری  باغ پرندگان درروستای  بالاگنج  افروز بخش بابلکنار شهرستان بابل پروژه ای که متقاضی درحال حاضر مشغول به پرورش پرنده شترمرغ بوده که با مشاوره تیم تسهیلگری گروه منظومه بنیادمسکن درکلینیک مشاوره کسب و کار، قصد گسترش حوزه فعالیتی کسب و کار و تبدیل پروژه به باغ گردشگری پرندگان و اشتغال زایی برای حداقل ۵ نفر را دارد.

بازدید از کارگاه تولید لباس بومی محلی سنتی مازندرانی درروستای طلوت بخش بابلکنار شهرستان بابل که متقاضی با مشاوره تیم تسهیلگران منظومه بابلکنار درکلینیک مشاوره کسب و کار و باتایید طرح توجیهی تهیه شده در کمیته اشتغال شهرستان و معرفی تولیدات درنمایشگاه بهاره در مصلی بابل و جشنواره نوغانداری درروستای درازکلای بخش بابلکنار و معرفی به صندوق کارآفرینی امید قصد توسعه کارگاه،خرید و افزایش تجهیزات و تولیدات و ایجاداشتغال برای حداقل ۴ نفر رادارد

 شایان ذکراست نامبرده کارآفرین برتر دراین حوزه شناسایی شده وازوی نیز بااهدا لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.

درادامه بازدید از کارگاه تولید لوازم چوبی محلی سنتی مازندرانی(خراطی) درروستای گونه کلا بخش بابلکنار شهرستان بابل. متقاضی با مشاوره تیم تسهیلگران منظومه بابلکنار درکلینیک مشاوره کسب و کار و باتایید طرح توجیهی تهیه شده در کمیته اشتغال شهرستان و معرفی تولیدات درنمایشگاه بهاره در محل مصلی بابل و در جشنواره نوغانداری درروستای درازکلای بخش بابلکنار و معرفی طرح کسب و کار تدوین شده به صندوق کارآفرینی امید قصد توسعه کارگاه،خرید و افزایش تجهیزات و تولیدات و ایجاداشتغال برای حداقل ۴ نفر رادارد.