مهدی عابدینی معاون میراث فرهنگی مازندران شد

حرف انلاین: مهدی عابدینی عراقی از باستان شناسان مازندران به عنوان سرپرست معاونت میراث فرهنگی مازندران منصوب شد.

مهدی عابدینی عراقی که تاکنون سرپرست پایگاه میراث ملی غار تاریخی اسپهبد خورشید بوده است، در حکمی از سوی میرکل گردشگری مازندران، مسئولین معاونت میراث فرهنگی این سازمان را بر عهده گرفته است.

ایزدی پیش از عابدینی، این مسئولیت را بر عهده داشته است. عابدینی تا کنون مسئولیت کاوش های مختلف باستان شناسی را برعهده داشته است.