تیمچه بهرام‌اتر در حال تخریب

بنای قدیمی سر کوچه بهرام‌اُتر در مرکز شهر ساری توجه عابرین را جلب می‌کند. درب بزرگ و طبقه فوقانی این بنای تاریخی عریض، فرسوده و قدیمی هستند؛ گویی هر لحظه امکان ریختن سقف وجود دارد، ولی دکان‌های قسمت زیرین شکل و شمایل امروزی دارند و در حال کاسبی. گفته می‌شود کوچه بهرام‌اُتر دارای ۷ کاروانسرا […]

بنای قدیمی سر کوچه بهرام‌اُتر در مرکز شهر ساری توجه عابرین را جلب می‌کند. درب بزرگ و طبقه فوقانی این بنای تاریخی عریض، فرسوده و قدیمی هستند؛ گویی هر لحظه امکان ریختن سقف وجود دارد، ولی دکان‌های قسمت زیرین شکل و شمایل امروزی دارند و در حال کاسبی. گفته می‌شود کوچه بهرام‌اُتر دارای ۷ کاروانسرا بوده که احتمالا این بنا که در خیابان اصلی جمهوری (نادر) قرار دارد، یکی از همان ۷ کاروانسرای معروف است. البته به آن تیمچه بهرام‌اُتر هم می‌گویند.