n00053812-b

نخستین نشست عمومی مدیرکل جدید فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران با حضور کارکنان این اداره کل برگزار شد.

به گزارش حرف آنلاین، محمود شالویی درسخنانی محور و رویکرد مدیریتی خود را اخلاق مداری عنوان کرد و گفت:بزرگان دینی در تمام امورزندگی خود احترام متقابل،اخلاق، برخورد مهربانانه و تربیتی را با مردم مورد رعایت و توجه قرار می دادند.

وی افزود:سیره اخلاقی ائمه اطهار کسانی را که با بدی و کینه ورزی برخورد می کردند تحت تاثیر قرارمی داد و تحول افرین بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد رفتار شایسته کارکنان یک مجموعه با مراجعان هستیم که معرف فرهنگ ان کشوراست.

وی با بیان این که مردم نسبت به بروکراسی موجود در سیستم اداری نقدجدی دارند افزود:در شرایط کنونی اگر نمی توانیم به برخی مطالبات پاسخ دهیم،حداقل مردم را از خود نرنجانیم.

وی افزود: برخوردهای غلط با مراجعان محور نارضایتی از سیستم اداری کشور محسوب می شود.مردم را سرگردان نکنیم و سعی کنیم کارشان را راه بیندازیم.

شالویی تاکید کرد: بروکراسی درعرصه فرهنگ و هنرمعنا و مفهوم نداردو باید با صمیمیت و احترام بسترفعالیت اهالی فرهنگ را فراهم کرد.

وی اظهارداشت:گاهی شاهدیم که مردم به خاطر یک مسئله جزیی در پرونده کاری شان با ماهها مشکل مواجه می شوند. در دنیای امروز این کاغذ بازی ها جایی ندارد.

وی با بیان این که کارمند وزارت ارشاد باید یک شخصیت فرهنگی باشد افزود: یک عنصر فرهنگی هیچ گاه تاریخ انقضاء نخواهد داشت.