گزارش عملكرد اداره كل امور اقتصادی و دارایی مازندران در دولت سیزدهم

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران به مناسبت هفته دولت عملكرد این اداره كل را در دولت سیزدهم ارائه کرد.

به گزارش حرف آنلاین؛ در سطح مدیریت کلان اقتصاد کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی و قدیمی در دولت می‌باشد. ازجمله کلیدی‌ترین اهداف آن می‌توان به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه‌های همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با سایر کشورها، اشاره نمود. وظیفه نظارت و پیگیری بر تحقق اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح کشور به عهده ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به‌عنوان عالی‌ترین دستگاه زیرمجموعه وزارت مذکور در سطح استان قرار دارد.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی با بهره‌گیری از نیروی توانمند و متخصص و با توجه به بضاعت موجود خود در راستای تحقق اهداف وزارت متبوع در سطح استان تلاش نموده تا وظایف محوله را در کمترین وقت و با بهترین کیفیت ممکن ارائه نماید. مهم‌ترین رکوردهای ناشی از عملکرد این اداره کل در حوزه‌های اقتصادی و نظارت مالی و توسعه مدیریت و منابع در سال‌های 1400، 1401 و 4 ماهه نخست سال 1402 به شرح ذیل می‌باشد.

  1. جلب مبلغ 209.1 میلیون دلاردر قالب  16 پروژه سرمایه‌گذاری خارجی طی سال های 1400 ، 1401 و پنج ‏ماهه سال 1402 .
  2. جذب 3.9 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب 3 پروژه طی سال های 1400 ، 1401 و پنج‏ ماهه سال 1402.
  3. در راستای شناسایی، احصا و تشکیل پرونده اموال غیرمنقول مازاد برای مولدسازی یا فروش و ارسال به اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت درسطحاستان تا پایان سال 1400 در مجموع 233  فقره مورد شناسایی و تشکیل پرونده شد که 76 مورد جهت اخذ مجوز فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و مجوز فروش صادر گردید. تا پایان سال 1400 مبلغ  1626 میلیارد ریال از محل فروش و مولد سازی اموال مازاد به حساب‌های مربوطه واریز گردیده است.

– همچنین در سال 1401 در مجموع 42  فقره مورد شناسایی و تشکیل پرونده و 8 مورد جهت اخذ مجوز فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و مجوز مربوطه صادر گردید. در ضمن در سال 1401 مبلغ  278 میلیارد ریال از محل فروش و مولد سازی اموال مازاد به حساب‌های مربوطه واریز گردیده است.

– در راستای شناسایی، احصا و تشکیل پرونده اموال غیرمنقول مازاد برای مولدسازی یا فروش و ارسال به اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت و سازمان خصوصی‌سازی درسطح استان در 4 ماهه نخست سال 1402 در مجموع 394 فقره مورد شناسایی و تشکیل پرونده و 130 مورد جهت اخذ مجوز فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی ارسال گردید.

4. در راستای اجرای تکالیف موضوع دبیرخانه استانی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 تاکنون درمجموع 79 نشست ( 19 نشست کمیته اصلی، 42 نشست کمیته فنی و 18 نشست پیگیری جذب) بررسی طرح‌های متقاضی تسهیلات برگزار گردیده که تعداد 3470 طرح در حوزه‌های مختلف اقتصادی با اشتغال پیش‌بینی‌شده 8397 نفر به ارزش تسهیلات 65947 میلیارد ریال مورد بررسی و تأیید قرارگرفته است که تاکنون 1737 طرح موفق به دریافت 21648 میلیارد ریال تسهیلات از این محل گردیده‌اند.

– همچنین در راستای اجرای تکالیف موضوع دبیرخانه استانی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 تاکنون درمجموع 9 نشست تحت عنوان کمیته اصلی برگزار و 46 طرح در حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشاورزی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

5. صدور مبلغ 1049 میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه از محل اعتبارات قانون بودجه سال 1400 (مبلغ 799.2 میلیارد ریال بابت اعتبارات هزینه‌ای، مبلغ 151.4 میلیارد ریال بابت اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و 98.3 میلیارد ریال بابت اعتبارات ابلاغی)

6. تحقق رشد 74.6% وصول درآمدهای عمومی استان در سال 1400 نسبت به سال قبل با پیگیری‌های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

– تحقق رشد 38.8% وصول درآمدهای عمومی استان در سال 1401 نسبت به 1400 با پیگیری‌های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

– تحقق رشد 60.52% وصول درآمدهای عمومی استان در 4 ماهه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل با پیگیری‌های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

7. وصول 49616 میلیارد ریال درآمدهای عمومی استان شامل 46625 میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی و 2990 میلیارد ریال سایر درآمدهای استان با پیگیری‏های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران در سال 1400.

– وصول 68880 میلیارد ریال درآمدهای عمومی استان شامل 63791 میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی و 5089 میلیارد ریال سایر درآمدهای استان با پیگیری‏های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران در سال 1401.

– وصول 28638 میلیارد ریال درآمدهای عمومی استان شامل 26186 میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی و 2452 میلیارد ریال سایر درآمدهای استان با پیگیری‏های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران در 4 ماهه نخست سال 1402.

8. پرداخت 12569 میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای استان توسط خزانه معین استان در سال 1400 که نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل 32 درصد برخوردار بوده است.

– پرداخت 17767 میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای استان توسط خزانه معین استان در سال 1401 که نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل 41 درصد برخوردار بوده است.

– پرداخت 5750 میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای استان توسط خزانه معین استان در 4 ماهه نخست سال 1402 که نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل 45 درصد برخوردار بوده است.

9. پرداخت نقد بابت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان توسط خزانه معین استان در سال 1400 معادل 3772 میلیارد ریال بوده است که نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی 11 درصدی برخوردار بوده است.

– پرداخت نقد بابت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان توسط خزانه معین استان در سال 1401 معادل 16666 میلیارد ریال بوده است که نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی 342 درصدی برخوردار بوده است.

– پرداخت نقد بابت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان توسط خزانه معین استان در 4 ماهه نخست سال 1402 معادل 118 میلیارد ریال بوده است که نسبت مدت مشابه سال قبل از کاهش 47 درصدی برخوردار بوده است.

10. پرداخت 5750 میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای استان توسط خزانه معین استان در 4 ماهه نخست سال 1402 که نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل 45 درصد برخوردار بوده است.

11. پرداخت نقد بابت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان توسط خزانه معین استان در 4 ماهه نخست سال 1402 معادل 118 میلیارد ریال بوده است که نسبت مدت مشابه سال قبل از کاهش 47 درصدی برخوردار بوده است.

. عملکرد تک‌برگی کردن اسناد مالکیت دولت در استان (مستندسازی): تا پایان سال 1400 تعداد 2300 سند مالکیت تک برگی دولتی در استان صادر و تحویل این اداره کل گردیده بود . در سال 1401 نیز تعداد 1500 سند تک برگی دولتی صادر و تحویل خزانه اسناد مالکیت گردیده است(در مجموع 3800 ورقه). همچنین تا تیر ماه سال 1402، تعداد 640 سند تک‌برگی دولتی املاک صادر و به خزانه استان تحویل داده‌ شده است که به صورت تجمعی تا کنون 4440 ورقه سند مالکیت تک برگی صادر و به این اداره کل تسلیم گردیده است که این تعداد به ‌واسطه پیگیری‌های مجدانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران بوده است.

13. در سال 1400 شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و تکمیل 12 کاربرگ انجام پذیرفت.

– همچنین در سال 1401 نیز در راستای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار 12 کاربرگ صادر گردید.

– در 4 ماهه نخست سال 1402 تا کنون 3 کاربرگ شناسایی قوانین مخل کسب و کار تکمیل و به هیئت مقررات‌زدایی ارسال گردید.

14. عملکرد 251 مکرر در 12 ماهه سال 1400: در راستای وظایف محوله ماده 251 مکرر ق.م.م به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از سوی وزیر محترم، در سال 1400، جمعاً 427 رأی و 75 قرارکارشناسی توسط هیات استان صادر گردید. تعداد آرائ رفع تعرض 77 مورد به مبلغ6.2 میلیارد ریال، 184 مورد تعدیل به مبلغ22.4 میلیارد ریال، 68 رأی رد شکایت به مبلغ 27.4 میلیارد ریال و 23 مورد پذیرش اعتبار مالیاتی به مبلغ 3.5میلیارد ریال بوده است.

– عملکرد 251 مکرر در 12 ماهه سال 1401: در راستای وظایف محوله ماده 251 مکرر ق.م.م به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از سوی وزیر محترم، در سال 1401، جمعاً 365 رأی و 80 قرارکارشناسی توسط هیات استان صادر گردید. تعداد آرائ رفع تعرض 97 مورد به مبلغ 34.1 میلیارد ریال، 86 مورد تعدیل به مبلغ 18.8 میلیارد ریال، 98 رأی رد شکایت به مبلغ 15.9 میلیارد ریال و 84 مورد پذیرش اعتبار مالیاتی به مبلغ 10.3 میلیارد ریال بوده است.

– عملکرد 251 مکرر در 4 ماهه نخست سال 1402: در راستای وظایف محوله ماده 251 مکرر ق.م.م به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از سوی وزیر محترم، در 4 ماهه نخست سال 1402، جمعاً 133 رأی و 30 قرارکارشناسی توسط هیات استان صادر گردید. تعداد آرائ رفع تعرض 44 مورد به مبلغ 4.6 میلیارد ریال، 40 مورد تعدیل به مبلغ 27 میلیارد ریال، 16 رأی رد شکایت به مبلغ 22.8 میلیارد ریال و 33 مورد پذیرش اعتبار مالیاتی به مبلغ 2.9 میلیارد ریال بوده است.

15. در راستای مأموریت حسابرسان گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بیمه‌ها در سال 1401 جهت رسیدگی و نظارت، مطابق با شرح وظایف ابلاغی وزارت متبوع تاکنون، حسابرسان این گروه در استان تعداد 98 مورد پایش و نظارت از شعب بانک‌های عامل و 3 دفتر بیمه ایران با هدف رعایت بخشنامه‏های بانک مرکزی و بیمه مرکزی صورت پذیرفت.

– همچنین در 4 ماهه نخست سال 1402 جهت رسیدگی و نظارت، مطابق با شرح وظایف ابلاغی وزارت متبوع تاکنون، حسابرسان این گروه در استان تعداد 22 مورد پایش و نظارت از شعب بانک‌های عامل استان با هدف رعایت بخشنامه‏های بانک مرکزی صورت پذیرفت.

. در راستای اجرای ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور جابجایی ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی در سال 1400 تعداد 23 فقره جابجایی ذیحساب صورت گرفته است.

– همچنین در سال 1401 تعداد 16 فقره جابجایی ذیحساب صورت گرفته است.

– در 4 ماهه نخست سال 1402 نیز تعداد 12 فقره جابجایی ذیحساب صورت گرفته است.

آخرین وضعیت مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادره در استان مازندران

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی، به‌عنوان نماینده سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به ریاست استاندار محترم و نائب رئیسی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی به‌منظور ارائه خدمات لازم برای کلیه متقاضیان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در استان مازندران مشغول فعالیت می‌باشد.

از سال 1374 تاکنون تعداد 48 مجوز به ارزش 777.4 میلیون دلار مجوزهای سرمایه گذاری خارجی در استان مازندران صادرگردیده که 39 مجوز به ارزش 665.9 میلیون دلار در حال حاضر فعال می باشند .

v 60 درصد مجوزهای سرمایه گذاری خارجی فعال استان طی 25 سال ( 1374 لغایت 1398 ) صادر گردیده است

( 22 طرح به ارزش 405.7 میلیون دلار )

v 40 درصد مجوزهای سرمایه گذاری خارجی فعال استان طی 2 سال اخیرصادر گردیده است ( 18 طرح به ارزش 261.2 میلیون دلار )