پتروشیمی مازندران فقط با مجوز محیط زیست

پتروشیمی| سخنگوی دولت در نشست خبری در خصوص بحث اجرای پروژه پتروشیمی در میانکاله از وجود مصوبه ای پیرو این موضوع در سال ۱۳۹۹ یعنی دولت قبل خبر داد و بر حفاظت دولت از محیط زیست تاکید کرد و گفت که شروع و اجرای هرگونه فعالیت عمرانی، صنعتی و معدنی مشروط به اخذ مجوزهای قانونی […]

پتروشیمی| سخنگوی دولت در نشست خبری در خصوص بحث اجرای پروژه پتروشیمی در میانکاله از وجود مصوبه ای پیرو این موضوع در سال ۱۳۹۹ یعنی دولت قبل خبر داد و بر حفاظت دولت از محیط زیست تاکید کرد و گفت که شروع و اجرای هرگونه فعالیت عمرانی، صنعتی و معدنی مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از جمله مجوزهای محیط زیستی است.