ویدئو / فاجعه در اطفای حریق ساختمان‌های بلندمرتبه مازندران

عهد ایزدی نژاد رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران نسبت به غیر مهندسی بودن سیستم اطفای حریق ساختمان های بلندمرتبه در استان هشدار داد.