سرپرست شركت گاز مازندران

حق انشعاب گاز برای مددجويان كميته امداد و بهزيستی رايگان است

حرف آنلاین: سرپرست شركت گاز مازندران گفت: بر اساس قانون بودجه، حق انشعاب گاز برای واحدهای مسكونی مددجويان كميته امداد و بهزيستی رايگان است.

در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک به مستمندان نشست مشترک سرپرست شرکت گاز مازندران و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد.

قاسم مایلی رستمی در این نشست افزود: شرکت گاز مازندران در کنار رسالت خطیر گازرسانی توجه خاصی به امورات معنوی و اجتماعی در حوزه مسئولیت اجتماعی به ویژه کمک به نیازمندان و ایتام دارد که خوشبختانه در طی سال در چندین نوبت از محل کمکهای همکاران مبالغی را به منظور تهیه سبد کالایی و توزیع بین مستمندان صورت می پذیرد.