نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران -یکشنبه ۵ تیر – شماره ۳۴۰۹

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران -یکشنبه ۵ تیر- شماره ۳۴۰۹دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران -یکشنبه ۵ تیر- شماره ۳۴۰۹     انچه در این شماره می خوانید…   بررسی آخرین وضعیت فعالیت نخبگان در استان مازندران؛ نخبگان در انتظار حمایت

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران -یکشنبه ۵ تیر- شماره ۳۴۰۹دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران -یکشنبه ۵ تیر- شماره ۳۴۰۹

 

 

انچه در این شماره می خوانید…

 

بررسی آخرین وضعیت فعالیت نخبگان در استان مازندران؛

نخبگان در انتظار حمایت