ویدئو | معرفی دانشکده مهارت دانشگاه آزاد قائم شهر

دکتر مجتبی کشاورز عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قائم شهر در گفت وگو با حرف آنلاین، دانشکده مهارت این دانشگاه را معرفی کرد.
دانشگاه آزاد قائم شهر