شکایت پیکان از پدیده رد شد

کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص شکایت باشگاه پیکان از باشگاه پدیده مبنی بر استفاده بازیکن غیرمجاز در مسابقات لیگ برتر رای خود را صادر کرد. کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص شکایت باشگاه پیکان علیه پدیده خراسان مبنی بر استفاده بازیکن غیرمجاز به نام محمدرضا فلاحیان در بازی بین دو تیم پدیده و پیکان از هفته […]

کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص شکایت باشگاه پیکان از باشگاه پدیده مبنی بر استفاده بازیکن غیرمجاز در مسابقات لیگ برتر رای خود را صادر کرد.

کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص شکایت باشگاه پیکان علیه پدیده خراسان مبنی بر استفاده بازیکن غیرمجاز به نام محمدرضا فلاحیان در بازی بین دو تیم پدیده و پیکان از هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال، با این توضیح که باشگاه نود ارومیه هیچگونه اقاله با بازیکن نامبرده منعقد نکرده و نسبت به صحت و اصالت فرم فسخ قرارداد که توسط مشارالیه به سازمان لیگ ارائه گردیده رای خود را صادر کرد.

با توجه به بررسی پرونده در نتیجه به لحاظ عدم احراز تخلف انتسابی مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ حکم بر برائت بازیکن و باشگاه طرف شکایت صادر  شده است.رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد کمیته استیناف است.