سکینه خاتون مهدیان‌پور مدیرکل کل کتابخانه‌های عمومی مازندران شد

سکینه خاتون مهدیان‌پور مدیرکل کل کتابخانه‌های عمومی مازندران شد.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حکمی سکینه خاتون مهدیان‌پور را به عنوان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران منصوب کرد.

مشاور دبیر کل و سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی از آبان سال ۱۴۰۰ ، در رزومه مهدیان‌پور دیده می‌شود.

پیش از این هادی امیری با حفظ سمت، به چهارماه سرپرست این نهاد در مازندران بود.

آرزو ولی‌پور نیز شش سال مدیرکل کتابخانه های عمومی بود که امیری جایگزین وی شده بود.