مجتبی محمودی، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران شد

حرف آنلاین : مجتبی محمودی بعنوان رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران منصوب شد

با حکم سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، مجتبی محمودی بعنوان رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران منصوب و از زحمات محمودرضا رمضانپور تقدیر شد.

استان مازندران بعنوان قطب مهم کشور در کشاورزی  و عرصه استراتژیک منابع طبیعی به شمار می رود که از این جهت ضرورت تحقیقات و پژوهش در امر کشاورزی را عیان می نماید . در این راستا وظایف محققان سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی بسیار پررنگ می شود  . تحقیقات در حوزه کشاورزی مازندران یکی از پایه های توسعه کشاورزی در این استان به شمار رفته و به موجب آن ترویج  و آموزش این یافته ها و تحقیقات جزو اصلی ترین وظایف رئیس مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی استان بوده که می بایستی تعمیق این فعالیت ها و انتقال این یافته ها در سطح تولیدکنندگان با همکاری و فعالیت مروجان محقق ارشد و مروجان محقق معین به خوبی انجام شود .

لازم به ذکر است مجتبی محمودی عضو هیئت علمی- معاون برنامه ریزی و پشتیبانی  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی مازندران را در کارنامه خود دارد که دارای مدرک تحصیلی دکتری از دانشگاه تربیت مدرس با رتبه علمی استادیار می باشد .