تعداد چک‌های برگشتی باز هم زیاد شد

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در اسفند سال گذشته نشان می‌دهد که در این ماه ۷۶۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به بهمن ماه یه ترتیب ۹.۵ و ۳۷.۷ درصد افزایش داشته است. تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد […]

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در اسفند سال گذشته نشان می‌دهد که در این ماه ۷۶۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به بهمن ماه یه ترتیب ۹.۵ و ۳۷.۷ درصد افزایش داشته است.

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در اسفند سال گذشته بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار  فقره چک به ارزش ۲۵۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۷ و ۲۶.۹ درصد نسبت به  بهمن ماه افزایش دارد.

از سوی دیگر، معادل هشت میلیون و ۹۰۰ هزار فقره با ارزش ۲۲۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۸ و ۲۵.۶ درصد افزایش دارد. 

در کنار چک‌های وصولی بالغ بر ۷۶۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  ۹.۵ و ۳۷.۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از سه میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

چک‌های وصول شده در تهران بیش از ۲.۸ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر ۱۱۶ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۱۹۷ هزار فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.


میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل 

علاوه بر این، در اسفند ماه پارسال در کل کشور بـالغ بـر ۷۳۶ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی حدود ۳۰ هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در از نظر ارزش ۹۶.۵ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.    

از سوی دیگر، در استان تهران بیش از ۱۸۷ هزار فقره چک به ارزشی ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۶.۶ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.