تصاویر بدرقه کاروان زائرین کربلا در ایستگاه راه آهن ساری

مشتاقان اربعین حسینی با قطار از ایستگاه راه آهن ساری کرمانشاه شدند تا به خیل عظیم زائرین در کربلا بپیوندند.

عکس : مهدی خان زمانی