آیا از تله جمعیتی استان مازندران خبر دارید؟

تله جمعیتی چیست و مازندران در چه وضعیتی قرار دارد. مدیربنیاد ملی خانواده در مازندران پاسخ می دهد...