گزارش ویدئویی از شورای سیاستگذاری بزرگداشت روز مازندران

شورای سیاستگذاری بزرگداشت روز مازندران جهت بررسی آخرین وضعیت برنامه های این روز با حضور استاندار مازندران تشکیل جلسه داد.