مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری؛

ورود دامداران بدون پروانه چرا به مراتع ممنوع است

حرف آنلاین: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری گفت: منظور جلوگیری از تخریب و نابودی پوشش گیاهی مراتع و نقش آن در حفظ آب و خاک و توسعه اجتماعی این سرمایه ملی ورود دام به مرتع قبل از تاریخ مندرج در پروانه چرا و یا پیش بینی شده در طرح مرتع داری ممنوع است.

اسحاق عطایی ادامه داد: ورود دام‌های غیرمجاز شامل، دامدارانی که از مزایای طرح خروج دام از جنگل و مرتع بهره‌مند شدند و یا دامداران بدون پروانه چرا و دام‌های مازاد بر پروانه چرا به مراتع استان ممنوع است و یا متخلفان براساس مقررات و قوانین و دستورالعمل‌ها برخورد خواهد شد.

او گفت: به استنادقانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۶ بهره برداری از مراتع، اجاره دادن مرتع توسط صاحبان پروانه چرا و یا طرح مرتع داری خلاف قانون بوده و در صورت اقدام، پروانه چرا و یا حقوق بهره برداری در طرح مرتع داری این قبیل افراد باطل می‌شود.

اسحاقی تاکید کرد: این اطلاعیه به منزله ابلاغ کتبی به همه ذی نفعان تلقی می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری گفت: در راستای حفظ و حراست مطلوب‌تر عرصه‌های ملی و مراتع توام با سرعت عمل، شماره تلفن رایگان امداد جنگل و مرتع به شماره ۱۵۰۴ به صورت شبانه روزی در خدمت عموم مردم است./صدا و سیما