مشکلات تولید کننده لوازم خانگی با برند نرسی

مدیر عامل تولید کننده لوازم خانگی با برند نرسی در بابل در بازدید اصحاب رسانه از این مجموعه مشکلات این واحد تولیدی را تشریح کرد.

مدیر عامل تولید کننده لوازم خانگی با برند نرسی در بابل در بازدید اصحاب رسانه از این مجموعه مشکلات این واحد تولیدی را تشریح کرد.