لایروبی بابلرود در گفتگو با عضو شورای اسلامی شهر بابلسر

عضو شورای اسلامی شهر بابلسر در بخشی از گفت‌وگو با #حرف_مازندران به موضوع لایروبی رودخانه بابل‌رود جهت بهره برداری از ظرفیت گردشگری این رودخانه پرداخت .

عضو شورای اسلامی شهر بابلسر در بخشی از گفت‌وگو با #حرف_مازندران به موضوع لایروبی رودخانه بابل‌رود جهت بهره برداری از ظرفیت گردشگری این رودخانه پرداخت .