فیلمی از جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آیت الله رئیسی