روماک؛ موتور محرک اقتصاد کشاورزی

مرکز لجستیک و پایانه صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران_ روماک نیاز اساسی کشاورزی این استان بود که وارد مرحله اجرایی شده . این مرکز اقتصادی می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد کشاورزی ایجاد کند.

مرکز لجستیک و پایانه صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران_ روماک نیاز اساسی کشاورزی این استان بود که وارد مرحله اجرایی شده . این مرکز اقتصادی می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد کشاورزی ایجاد کند.