رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران خبر داد:

پیشرفت 70درصدی طرح توانمندسازی روستاهای مازندران

حرف آنلاین : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با بیان اینکه روستاهای استان توانمندسازی می شوند، گفت: مطالعات این طرح پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی دارد.

فرج الله فتح الله پور در جلسه اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی بر توسعه روستاها تاکید شده خاطرنشان کرد: توانمندسازی و توسعه اقتصاد روستاها باید به صورت ویژه در برنامه ها قرار گیرد  . وی در ادامه افزود : در قالب این برنامه مقرر شده بود مطالعه توانمندسازی روستاها انجام شود که سهم مازندران هزار و ۵۶۳ روستا بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به ضرورت تسریع در طرح تهیه برش شهرستانی بهره وری در استان گفت: قرار است تمام اقدامات کارگروه‌ها و ستادها در راستای اهداف رشد اقتصادی تدوین شده اجرایی شود.

فتح الله پور یادآور شد: توانمندسازی تمامی روستاهای استان در دستور مطالعه است و این طرح پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران احصای محصولات استراتژیک استان را از طرح‌های مهم برشمرد و گفت: در جلسه قبلی مقرر شد علاوه بر پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، پیشنهادات برای احصای محصولات را مطرح کنند.