دستور استاندار به جویبار نرسید

با وجود دستور صریح و شفاف استاندار مازندران در پاک‌سازی جاده‌های بین شهری، روستایی و ورودی شهرداری‌ها متاسفانه اجرای این دستور در حوزه شهری و برون‌شهری جویبار محسوس نیست.

با وجود دستور صریح و شفاف استاندار مازندران در پاک‌سازی جاده‌های بین شهری، روستایی و ورودی شهرداری‌ها متاسفانه اجرای این دستور در حوزه شهری و برون‌شهری جویبار محسوس نیست.