بازديد اعضاي مؤسسه فرهنگي تربيتي جوانان عاشورايي ساري از نيروگاه نكا

جمعي از دانش آموزان نخبه عضو مؤسسه فرهنگي تربيتي جوانان عاشورايي شهرستان ساري به منظور آشنايي با فرايند توليدبرق از نيروگاه شهيدسليمي نكا بازديد نمودند.  در اين بازديد در جهت آگاه سازي دانش آموزان با دشواري شرايط توليد و ترويج فرهنگ مديريت مصرف انرژي، ابتدا فيلم هايي در خصوص معرفي نيروگاه و مشقات نگهداري، تعميرات، […]

جمعي از دانش آموزان نخبه عضو مؤسسه فرهنگي تربيتي جوانان عاشورايي شهرستان ساري به منظور آشنايي با فرايند توليدبرق از نيروگاه شهيدسليمي نكا بازديد نمودند.

 در اين بازديد در جهت آگاه سازي دانش آموزان با دشواري شرايط توليد و ترويج فرهنگ مديريت مصرف انرژي، ابتدا فيلم هايي در خصوص معرفي نيروگاه و مشقات نگهداري، تعميرات، بهره برداري و توليد انرژي در نيروگاه به نمايش در آمد، سپس كارشناسان نيروگاه به تشريح توانمنديهاي كاركنان نيروگاه در زمينه تعميرات و نگهداري واحدها و پيچيدگي مراحل مختلف توليد انرژي پرداختند.  

 در پايان بازديدكنندگان ضمن بازديد از تأسيسات نيروگاه بخاري و استماع توضيحات كارشناسان از نزديك با نحوه فعاليت كاركنان و مراحل توليد برق آشنا شدند.