بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی تربیتی جوانان عاشورایی ساری از نیروگاه نکا

جمعی از دانش آموزان نخبه عضو مؤسسه فرهنگی تربیتی جوانان عاشورایی شهرستان ساری به منظور آشنایی با فرایند تولیدبرق از نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازدید نمودند.  در این بازدید در جهت آگاه سازی دانش آموزان با دشواری شرایط تولید و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی، ابتدا فیلم هایی در خصوص معرفی نیروگاه و مشقات نگهداری، تعمیرات، […]

جمعی از دانش آموزان نخبه عضو مؤسسه فرهنگی تربیتی جوانان عاشورایی شهرستان ساری به منظور آشنایی با فرایند تولیدبرق از نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازدید نمودند.

 در این بازدید در جهت آگاه سازی دانش آموزان با دشواری شرایط تولید و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی، ابتدا فیلم هایی در خصوص معرفی نیروگاه و مشقات نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و تولید انرژی در نیروگاه به نمایش در آمد، سپس کارشناسان نیروگاه به تشریح توانمندیهای کارکنان نیروگاه در زمینه تعمیرات و نگهداری واحدها و پیچیدگی مراحل مختلف تولید انرژی پرداختند.  

 در پایان بازدیدکنندگان ضمن بازدید از تأسیسات نیروگاه بخاری و استماع توضیحات کارشناسان از نزدیک با نحوه فعالیت کارکنان و مراحل تولید برق آشنا شدند.