مدیرکل راه وشهرسازی استان مازندران خبر داد:

امتیاز در طرحهای نهضت ملی مسکن درراستای حمایت از خانواده

مدیرکل راه وشهرسازی استان مازندران از اختصاص امتیاز طرحهای حمایتی نهضت ملی مسکن درراستای قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت خبر داد

حرف انلاین: مدیرکل راه وشهرسازی استان مازندران از اختصاص امتیاز در طرحهای نهضت ملی مسکن درراستای قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت برای خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشتر خبر داد.
سید محمد نظری مدیرکل راه وشهرسازی استان مازندران بااشاره به تکلیف قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت درخصوص واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانوارها پس از تولد فرزند سوم وبیشتر،اظهار داشت: متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند سوم یا بیشتر آنها بعد از تاریخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۰باشد میتوانند بامراجعه به قسمت” ثبت نام نهضت ملی مسکن” در سامانه طرح های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir اقدام به ثبت نام کنند.


وی افزود:پس از ورود به سامانه می بایست دربخش نوع سرپرستی،گزینه”متقاضیان دارای سه فرزند به بالا(قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت)”راانتخاب کنند.مدیرکل راه وشهرسازی استان مازندران تاکید کرد:متقاضیانی که قبلا در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند، امکان استفاده همزمان از امتیاز طرح های حمایتی نهضت ملی وقانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت را ندارند.

نحوه ویرایش اطلاعات متقاضیان نهضت ملی مسکن

وی بیان داشت: متقاضیانی که طبق قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت واجد شرایط هستند وقبلا در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند جهت بهره مندی ازقانون مذکور می توانند در صورتی که به ویرایش اطلاعات خود دسترسی دارند وارد کارتابل خود در(سامانه نهضت ملی مسکن) شده ودرقسمت “مشاهده و پیگیری درخواست ها”اطلاعات سرپرستی خودرا ویرایش کنند.
نظری اذعان داشت: درصورتی که متقاضی پس از مراجعه به کارتابل خوددر قسمت “مشاهده و پیگیری درخواست سامانه”دسترسی به ویرایش اطلاعات را نداشته باشند می بایست از درخواست های قبلی خود انصراف داده ومجدد نسبت به ثبت نام اقدام کند.وی خاطرنشان کرد: پس از انجام ثبت نام، درصورت واجدشرایط بودن متقاضی، سایراقدامات حسب ضوابط ومقررات مربوطه صورت می پذیرد.