ارزیابی ریسک و مخاطرات ایمنی در منطقه شمال

حرف آنلاین: طرح شناسایی و ارزیابی ریسک و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی در منطقه شمال اجرا شد. علی دریانوش سرپرست HSE منطقه شمال با اشاره به اهمیت اجرای اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از وقوع و کنترل حوادث، از شناسایی و ارزیابی ریسک و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی در مراکز اوریم، ورسک، گل […]

حرف آنلاین: طرح شناسایی و ارزیابی ریسک و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی در منطقه شمال اجرا شد.

علی دریانوش سرپرست HSE منطقه شمال با اشاره به اهمیت اجرای اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از وقوع و کنترل حوادث، از شناسایی و ارزیابی ریسک و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی در مراکز اوریم، ورسک، گل پل، لاجیم، ساری و نکا خبر داد.

وی افزود: این ارزیابی ها بر اساس الزام استانداردهای ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر عهده سازمان ها و شرکت های صنعتی است و باید برای پیشگیری از وقوع خطر، اقدامات لازم پیش بینی و اجرا شود.

به گفته دریانوش این مخاطرات طی جلسات متعدد با همکاران بهره برداری در مراکز شناسایی و پس از ارزیابی ریسک ها و خطرات، گام های بعدی شامل اولویت بندی موارد و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای هر ریسک اجرا شد.