محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست آمل یک قطعه دلیجه را پس ازتیمار و درمان درزیستگاهش رهاسازی کردند.به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، دوستدران طبیعت آملی یک قطعه دلیجه زخمی را به اداره حفاظت محیط زیست این شهرتحویل دادند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل این پرنده مراقبت ودرمان کردند و پس از اطمینان ازسلامتی وبازیابی توانایی پرواز آن رادرزیستگاهش رهاسازی نمودند.گفتنی است، دلیجه از پرندگان شکاری و از تیره شاهینیان و در زمره پرندگان حمایت شده وبراساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست ضرروزیان هرقطعه دلیجه  دویست میلیون ریال است.