سامانه پایش و حمایت از بیماران، خانواده‌ها و افراد مشکوک به ویروس کرونا از روز یکشنبه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعال شد.

این سامانه به منظور شناسایی وضعیت معیشتی و دارویی بیماران مشکوک و خانواده های آنان راه اندازی شده است.

این سامانه به نشانی اینترنتی http://Hemayat.mazums.ac.ir تنها برای پزشکان خانواده جهت ثبت شرایط بیماران کرونایی قابل دسترسی است و از این طریق دانشگاه علوم پزشکی با بسیج و مجموعه خدماتی محل زندگی بیمار ارتباط برقرار می کند تا خدمات مورد نیاز را به آنها ارائه کند.

بیماران و افراد مشکوک به ویروس کرونا با مراجعه به پزشکان خانواده وضعیت معیشتی خود را شرح می دهند و از طریق پزشکان برای دریافت حمایت های دارویی و غذایی معرفی می شوند.

دسترسی به این سامانه برای تمامی پزشکان خانواده استان اعم از شهری و روستایی امکان پذیر است و بیماران مشکوک می توانند از طریق پزشکان خود یا مراکز بهداشت روستاها برای دریافت خدمات مورد نیاز ثبت نام کنند و پزشکان خانواده نیز انواع حمایت های معیشتی ، دارویی، روانی و تشخیصی را برای آنان و خانواده هایشان مشخص می کنند و سپس این حمایت از سوی بسیج در هر محله در اختیار آنان می گیرد و دوباره اقدامات انجام شده در سامانه ثبت می شود تا پزشکان خانواده در جریان قرار گرفته و در صورت ضرورت حمایت ها را ادامه دهند.