تلاش برای تحرک و پویندگی سازمان‌های مهارتی چه در بعد رسمی دانشگاهی و چه در بعد ساختارهای غیررسمی مدت‌هاست که در عرصه جهانی تبدیل به یک ضرورت شده است از سویی تحرک و پویندگی باعث تشدید رقابت‌های بین‌المللی و ارتقای استانداردهای کیفیت در سطح جهانی می‌گردد که درخور توجه است و باعث رشد و نمو فعالیت‌های مولد در داخل کشور می‌گردد که به تولید ناخالص ملی کمک کند. پویایی نظام آموزشی به یک مدل راهبردی عقلایی نیاز دارد که بتواند اقدامات عملیاتی را برای بهبود فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی در راستای سیاست‌های سازمان اجرایی کند و البته برای عملیاتی کردن این مدل ایجاد بستری پویا به کمک همه شرکای اجتماعی و عزم ملی نیاز است.

ترسیم یک‌چشم انداز راهبردی و مدیریتی و طراحی فرآیند مناسب؛ متشکل از مجموعه فعالیت‌های سازمانی برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده نیز بسیار حیاتی است افزون بر این چشم انداز ارزیابی دائم محیط ازنظر نوع فن‌آوری‌های به خدمت گرفته‌شده، خلق دانش و استفاده از تکنسین‌های مجرب با تأکید بر دانش پژوهش و توسعه(ادغام دانش خلق‌شده و به خدمت گرفته‌شده در فرایندها و زمینه‌ها، بررسی تولیدات مؤسسات اقتصادی، سازمان؛ آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به تحرک و یادگیری دستگاه‌های آموزشی و منابع انسانی تشویق می‌کند تا با استفاده از افزایش توانمندی‌های نیروی انسانی چابکی سازمانی را افزایش دهد. به نظر می‌رسد پنج مؤلفه؛ نگاه مسئولین به مقوله مهارت، جامعه مدرک گرا، تفاوت‌های فرهنگی بین استان‌ها ازنظر نگاه به شغل و مهارت، تمرکزگرایی دولتی و نابرابری در توزیع امکانات فنی و تجهیزاتی در بین استان‌ها پویندگی و تحرک نظام مهارتی کشور را به خطر انداخته است. طراحی یک‌چشم انداز راهبردی و مدیریتی و طراحی فرایند مناسبی متشکل از مجموعه فعالیت‌های سازمانی برای دستیابی به پویندگی و تحرک در نظام مهارتی کشور بسیار حیاتی است. بی‌شک برای افزایش پویندگی و تحرک پذیری نظام آموزش عالی وجود تصویر مناسب از نظام آموزش‌های مهارتی در بین آحاد جامعه وجود ارتباطات مناسب اجتماعی؛ اعتمادسازی که این آموزش‌ها نقش بی‌بدلی در فرایند کاهش بحران اشتغال دارد؛ توزیع امکانات آموزشی برای تمامی استان‌ها، توسعه فضای مجازی در آموزش‌های سازمانی، افزایش علاقه‌مندی و انگیزه مربیان و متقاضیان بالقوه و بالفعل آموزش‌های مهارتی، ایجاد اکوسیستم‌های مهارتی در پرتو نظم اجتماعی بین تمامی اجزا و بالاخره قابلیت و گسترش جذب نخبگان مهارتی در عرصه سیاست‌گذاری و اشتغال می‌تواند مؤلفه‌های الگوی پویندگی و تحرک را در نظام مهارتی صورت‌بندی کند. درهرصورت می‌توان گفت تنوع برنامه‌های آموزشی و پژوهشی نقش مهمی در پویایی و تحرک نظام آموزش مهارتی دارند. گسترش پژوهش‌های کاربردی و مبتنی بر نیازهای بومی و مزیت‌های رقابتی ازنقطه‌نظر اشتغال، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه ظرفیت‌های آموزش‌های مهارتی است. برقراری ارتباط بین مراکز آموزش مهارتی، دانشگاه و صنایع حلقه مفقوده گسترش کارکردهای آموزش‌های مهارتی است و نقش بسزایی در تحرک و پویایی نظام آموزش مهارتی در کشور را خواهد داشت.امیر جمشیدی

معاون فنی – آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران