حضور خانواده های شهدای مازندران در نهر خین و شلمچه

خانواده شهدای مازندران از نهر خین و شلمچه در کاروان راهیان نور بازدید کردند.  

خانواده شهدای مازندران از نهر خین و شلمچه در کاروان راهیان نور بازدید کردند.

 

نهر_خین_شلمچه_عصر26_اسفند96تقوی (10)1111 نهر_خین_شلمچه_عصر26_اسفند96تقوی (11)1111 نهر_خین_شلمچه_عصر26_اسفند96تقوی (12)1111 نهر_خین_شلمچه_عصر26_اسفند96تقوی (13)1111 نهر_خین_شلمچه_عصر26_اسفند96تقوی (14)1111 نهر_خین_شلمچه_عصر26_اسفند96تقوی (15)1111 نهر_خین_شلمچه_عصر26_اسفند96تقوی (17)1111